Disclaimer

De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of verouderd is, fouten bevat of onderworpen is aan rechten of voorwaarden voor publicatie.

Loyall ICT Group aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Indien belanghebbenden menen dat publicatie van informatie op deze site in strijd is met hun rechten of aanspraken, worden zij verzocht contact op te nemen via info@loyall.nl. In voorkomend geval zal de betreffende informatie op eerste verzoek van deze site worden verwijderd.

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Loyall ICT Group.

 

Loyall ICT Group is een handelsnaam van Loyall ICT Enterprises en/of haar werkmaatschappijen.